• See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • (+372) 600 60 22

 

Isikustatud kuukaart

Kuukaardi tüüp Täishind Soodushind
30 päeva 15 päeva 30 päeva 15 päeva
221-285-286-288 32€ 19€ 19€ -

 

Üksikpilet

Pileti tüüp Täishind Soodushind
221 1,60€ -
285 1,60€ -
286 1,60€ -
288 1,60€ -
203-209-210 2,00€ -

Ülgasest/Ülgaseni sõitmisel peab maksma 0,50 € lisaks.

 

Maardu kaart

  • Kuukaarti (30 päevane sõidupilet) saab soetada ainult isikustatud Maardu kaardile.
  • Üksikpilet saab osta igas bussis bussijuhilt sularaha eest.
  • Kuni 1. septembrini 2017 Maardu kaardi vormistamine on tasuta. Alates 1. septembrist 2017 Maardu kaardi hind on 2€.
  • Maardu kaardi on vaja isikustada. Isikustatud kaart võimaldab soodustusi.
  • Maardu kaardi vormistamiseks on vajalik värvifoto mõõdus 3cm*4cm, isikuttõendav dokument, soodustuse saamiseks isikukood ja dokument, mis kinnitab soodustuse saamise õigust.
  • Maardu kaarti ja kuukaarti on võimalik vormistada AS-i Temptrans müügipunktides ning mitte varem kui 3 tööpäeva enne kuukaardi kehtivuse algusest.
  • Valideerige (registreerige) oma sõit Maardu kaardiga vahetult pärast bussi sisenemist, viibutades Maardu kaarti validaatori ees. Kui sõiduõigus jääb valideerimata (registreerimata), järgneb trahv piletita sõidu eest.

 

Riiklikud sõidusoodustused riigisisesel liinil

Vastavalt Ühistranspordiseaduse § 34 (Tasuta sõit riigisisesel liiniveol) riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.

 

Sõidusoodustuse olemasolu saab tõendada:

1) isikut tõendava dokumendiga;

2) õpilaspiletiga;

3) nõustamiskomisjoni tõendiga selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;

4) muu dokumendi, elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

 

Isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu saab tõendada vaid:

1) riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;

2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardiga;

3) raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.

 

Sõidusoodustused Maardu-Tallinn bussiliinidel (alates 01.10.2016)

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja ühistranspordiseaduse § 4, § 25, § 27, § 29 lg 3 alusel ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 18.11.2014 protokollilisest otsusest nr 52.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev määrus määrab kindlaks sõidusoodustuste saajad ning sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid nii avalikul liiniveol kui kommertsliiniveol Maardu – Tallinn vahelistel bussiliinidel.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ning allkiri või allkirjakujutis, sh pensionitunnistus, üli- ja õpilaspilet, ISIC üli- ja õpilaspilet ning panga poolt väljastatud ISIC kaart;

2) sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale käesoleva määruse alusel kehtestatud korras antud õigus sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest;

3) ühiskaart on elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. Isikustatud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;

4) Eesti hariduse infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;

5) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemis (edaspidi SKAIS) on andmed pensionäride kohta, kellele on määratud riiklik pension.

§ 3. Tasuta sõidu õigus

(1) Kehtestada tasuta sõidu õigus alljärgnevatele isikutele:

1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;

2) 3- ja enamalapselise pere lapsed ja üks vanem;

3) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad;

4) alla 16-aastase puudega lapse saatja;

5) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;

6) Maardu linna aukodanikud;

7) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 - 3 nimetatud tasuta sõidu õigus on isikutel, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn

§ 4.Sõiduõigus osalise tasu eest

(1) Kehtestada sõidusoodustusena 40% võrra madalam 30 päeva pileti hind alljärgnevatele isikutele:

1) Eesti Vabariigis üldhariduskoolides õppivad õpilased;

2) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini;

3) kuni 63-aastased pensionärid;

4) [kehtetu]

5) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides alaliselt või ajutiselt töötavad pedagoogid 20.augustist kuni 20.juunini.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõiduõigus osalise tasu eest on isikutel, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn.

§ 5. Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

(1) Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid kommertsliiniveol on:

1) 63-aastased ja vanemad pensionärid – kommertsliini vedaja poolt pensionitunnistuse ja Maardus elamist tõendava dokumendi alusel väljastatud põhikaart koos sõidukaardiga;

2) 3- ja enamalapselise pere lapsed – Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonna tõendi alusel kommertsliini vedaja poolt väljastatud põhikaart koos sõidukaardiga;

3) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad – vastava dokumendi ja Maardus elamist tõendava dokumendi alusel kommertsliini vedaja poolt väljastatud põhikaart koos sõidukaardiga;

4) alla 16-aastase puudega lapse saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

5) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

6) Maardu linna aukodanikud – aukodaniku tunnistus;

7) politseiametnikud ja kaitseväe ajateenijad – politseiametniku ametitõend või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;

8) üldhariduskoolides õppivad õpilased – kommertsliini vedaja poolt õpilaspileti, ISIC õpilaspileti või panga poolt väljastatud ISIC kaardi ja Maardus elamist tõendava dokumendi alusel väljastatud põhikaart koos sõidukaardiga;

9) üliõpilased – kommertsliini vedaja poolt üliõpilaspileti, ISIC üliõpilaspileti või panga poolt väljastatud ISIC kaardi ja Maardus elamist tõendava dokumendi alusel väljastatud põhikaart koos sõidukaardiga;

10) kuni 63-aastased pensionärid – kommertsliini vedaja poolt pensionitunnistuse ja Maardus elamist tõendava dokumendi alusel väljastatud põhikaart koos sõidukaardiga;

11) 3- ja enamalapselise pere üks vanem – Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonna tõendi alusel kommertsliini vedaja poolt väljastatud põhikaart koos sõidukaardiga;

12) [kehtetu]

13) [kehtetu]

14) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides töötavad pedagoogid - Maardu Linnavalitsuse poolt väljastatud nimekirja alusel kommertsliini vedaja väljastatud põhikaart koos sõidukaardiga.

(2) Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid avalikul liiniveol on:

1) 63-aastased ja vanemad pensionärid – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

2) 3- ja enamalapselise pere lapsed – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

3) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

4) alla 16-aastase puudega lapse saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

5) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

6) Maardu linna aukodanikud – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

7) politseiametnikud ja kaitseväe ajateenijad – politseiametniku ametitõend või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;

8) üldhariduskoolides õppivad õpilased – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

9) üliõpilased – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

10) kuni 63-aastased pensionärid – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

11) 3- ja enamalapselise pere üks vanem – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;

12) [kehtetu]

13) [kehtetu]

14) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides töötavad pedagoogid - valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga.

(3) Käesolevas määruses nimetatud sõidusoodustuse õiguse saamiseks kommertsliiniveol on sõitjal kohustus omada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõiduõigust tõendavat dokumendid ja esitama neid kontrolli õigusega ametiisikule kontrollija esimesel nõudmisel.

(4) Käesolevas määruses nimetatud sõidusoodustuse õiguse saamiseks avalikul liiniveol on sõitjal kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud Ühiskaardiga valideerida, v.a käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4, 5, 7 nimetatud juhtudel. Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4, 5, 7 nimetatud juhtudel on sõitjal kohustus omada ja esitada kontrolli õigusega ametiisikule viidatud punktides nimetatud sõiduõigust tõendav dokument.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 8, 9, 10 märgitud isik saab valideeritud isikustatud Ühiskaardiga sõidusoodustuse õigust tõendada vaid juhul, kui sõitja andmed on olemas EHISes või SKAISis.

§ 6. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7. Jõustumine

Määrus jõustub 01.01.2015. a.

 

NB! Vastavalt Maardu Linnavalitsuse otsusele (05.04.2018) kõik sõidusoodustused kommertsliinidel kehtivad kuni 06.07.2018 (kaasa arvatud). Rohkem infot asub SIIN

Ühistranspordi kasutamise reeglid asuvad SIIN

 

 

Temptrans AS

 
Kroodi 8, 74114 Maardu, Eesti
Reg. nr: 10035301
KMKR: EE100053067

Sekretär

 
tel: (+372) 6024300
e-mail: temptrans[ät]temptrans.ee

Dispetšer (24h)

 
tel: (+372) 6006022
e-mail: buss[ät]temptrans.ee